☰ Menu
Związek Gmin Krajny

Piątek 31.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacje

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

Zgodnie z art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 888, ze zm.) Zarząd Związku Gmin Krajny informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które będzie obejmowało odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (firmy, instytucje), na okres od 01.01.2023 r.

W związku z powyższym wyznacza się termin do dnia 15 czerwca 2022 r. (termin nie krótszy niż 60 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji) na:

  1. odwołanie przez właściciela nieruchomości niezamieszkanej oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Związek Gmin Krajny, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie oświadczenia
  2. złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem. W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którymi zawarł umowę oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia (art. 6c ust. 3a i 3c ucpg)

Oświadczenia, o których mowa powyżej, są skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego obejmującego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy – w naszym przypadku od 01.01.2023 r., i nie mogą być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy (art. 6c. ust. 3e ucpg).

Oświadczenia należy składać w formie pisemnej opatrzonej własnoręcznym podpisem (adres Biura Związku: ul. Wawrzyniaka 4A, 77-400 Złotów) bądź podpisane elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP (jedyny sposób na elektroniczne złożenie oświadczenia).

W przypadku niezłożenia żadnego z oświadczeń, o którym mowa powyżej, nieruchomości niezamieszkane, które dotychczas były objęte systemem zorganizowanym przez Związek Gmin Krajny pozostaną w tym systemie do dnia wejścia w życie kolejnej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów, zaś te, których w systemie dotychczas nie było, pozostaną do tego dnia bez możliwości objęcia systemem zorganizowanym przez Związek Gmin Krajny.

Wytworzył:
Udostępnił:
Patrycja Rutkowska
(2022-04-01 11:55:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Patrycja Rutkowska
(2022-04-01 11:58:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 77224