Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub stwierdzającego stan zaległości opłaty

KARTA INFORMACJA

 

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI LUB STWIERDZAJĄCEGO STAN ZALEGŁOŚCI OPŁATY

 

PODSTAWA PRAWNA: 

 • art. 306a - 306e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa  (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.).

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wypełniony wniosek
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU I ODBIORU ZAŚWIADCZENIA: 

 • Biuro Związku Gmin Krajny w Złotowie, ul. Wawrzyniaka 4A.

OPŁATY:

 • Opata skarbowa pobierana zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.) i wynosi : za zaświadczenie - 21,00 zł.
 • Opłatę uiszcza się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiej w Złotowie al. Piasta 1, 77-400 Złotów -  

96 8941 0006 0016 4975 2000 0010

Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie

w tytule przelewu należy wpisać: opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • zwolnienia z opłaty określone są w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.).

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.
 • W przypadku odmowy  wydania zaświadczenia Zarząd Związku wydaje postanowienie.

TRYB ODWOŁAWCZY:

 • W przypadku odmowy wydania zaświadczenia można wnieść zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Zarządu Związku Gmin Krajny ul. Wawrzyniaka 4A, 77-400 Złotów w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.  

POBRANIE WNIOSKU:

 • Strona internetowa Związku Gmin Krajny: https://zgk.zlotow.pl/
 • Biuro Związku Gmin Krajny w Złotowie.

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub stwierdzającego stan zaległości opłaty - wersja WORD 

Wytworzył:
Udostępnił:
Massel Michalina
(2021-06-24 12:24:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Massel Michalina
(2021-06-24 12:26:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki