☰ Menu
Związek Gmin Krajny

Niedziela 05.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały Zgromadzenia 2020 r.

Uchwała Nr VII/31/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w części dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Krajny

Uchwała Nr VII/32/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gmin członkowskich Związku Gmin Krajny i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr VII/33/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Uchwała Nr VII/34/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Związku Gmin Krajny

Uchwała Nr VII/35/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmin członkowskich Związku Gmin Krajny

Uchwała Nr VII/36/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie na rok 2020

Uchwała Nr VIII/37/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do przygotowania materiałów niezbędnych dla oceny potencjalnych skutków przyjęcia do Związków Gmin Krajny nowego członka

Uchwała Nr VIII/38/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gmin członkowskich Związku Gmin Krajny i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr VIII/39/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmin członkowskich Związku Gmin Krajny

Uchwała Nr VIII/40/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Związku Gmin Krajny w Złotowie na 2020 rok

Uchwała Nr IX/41/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Krajny w Złotowie na lata 2020-2023

Uchwała Nr IX/42/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Związku Gmin Krajny w Złotowie na 2020 rok

Uchwała Nr X/43/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego za 2019 rok Związku Gmin Krajny w Złotowie

Uchwała Nr X/44/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Związku Gmin Krajny absolutorium z tytułu wykonania planu finansowego za rok 2019

Uchwała Nr XI/45/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku Gmin Krajny

Uchwała Nr XII/46/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 11 września 2020 r. w sprawie podziału obszaru Związku Gmin Krajny na sektory

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.599.2020.22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 października 2020 r. orzekające nieważność uchwały nr XII/46/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 11 września 2020 r. w sprawie podziału obszaru Związku Gmin Krajny na sektory

Uchwała Nr XII/47/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 11 września 2020 r. intencyjna w sprawie przystąpienia Związku Gmin Krajny w Złotowie do organizacji przetargu na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) oraz selektywnie zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych, niezamieszkanych, mieszanych (tj. w części stanowiących nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne) oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Okonek, a także z PSZOK-u zlokalizowanego w Złotowie”

Uchwała Nr XII/48/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 11 września 2020 r. w sprawie wyrażenia woli wystąpienia do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Racjonalna gospodarka odpadami”, część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów

Uchwała Nr XII/49/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 11 września 2020 r. w sprawie ustalenia rocznej składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin Krajny w Złotowie na rok 2021

Uchwała Nr XII/50/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 11 września 2020 r. w sprawie zobowiązania Zarządu Związku Gmin Krajny do przedstawiania na posiedzeniach Zgromadzenia kwartalnej analizy stanu zadłużenia mieszkańców poszczególnych Gmin Członkowskich

Uchwała Nr XIII/51/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 22 października 2020 r. w sprawie podziału obszaru Związku Gmin Krajny na sektory

Uchwała Nr XIV/52/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Krajny w Złotowie na lata 2020-2023

Uchwała Nr XV/53/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Krajny w Złotowie na lata 2021 – 2024

Uchwała Nr XV/54/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Gmin Krajny na rok 2021

Uchwała Nr XV/55/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 11 grudnia 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Trawka Katarzyna
(2020-02-19 13:11:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Massel Michalina
(2022-01-11 13:56:18)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 76646