Uchwały Zgromadzenia 2021

Uchwała Nr XVI/56/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Krajny

Uchwała Nr XVI/57/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Krajny

Uchwała Nr XVI/58/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Krajny

Uchwała Nr XVI/59/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Członka Zarządu Związku Gmin Krajny

Uchwała Nr XVI/60/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Członka Zarządu Związku Gmin Krajny

Uchwała Nr XVI/61/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Członka Zarządu Związku Gmin Krajny

Uchwała Nr XVI/62/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Krajny

Uchwała Nr XVI/63/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 9 lutego 2021 r. intencyjna w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie czynności zmierzających do pozyskania nieruchomości pod budowę Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z kompleksem edukacyjno-administracyjnym w Stawnicy – Gmina Złotów

Uchwała Nr XVI/64/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie na rok 2021

Uchwała Nr XVII/65/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego za 2020 rok Związku Gmin Krajny w Złotowie

Uchwała Nr XVII/66/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Związku Gmin Krajny absolutorium z tytułu wykonania planu finansowego za rok 2020

Uchwała Nr XVII/67/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Uchwała Nr XVIII/68/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 24 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Krajny w Złotowie na lata 2021– 2024

Uchwała Nr XVIII/69/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 24 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Związku Gmin Krajny w Złotowie na 2021 rok

Uchwała Nr XVIII/70/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 24 września 2021 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gmin — członków Związku Gmin Krajny

Uchwała Nr XVIII/71/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 24 września 2021 r. w sprawie ustalenia rocznej składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin Krajny w Złotowie na rok 2022

Uchwała Nr XVIII/72/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 24 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie przez Zarząd Związku o dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na budowie Centralnego PSZOK z zapleczem edukacyjno-administracyjnym dla Związku Gmin Krajny

Uchwała Nr XIX/73/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Krajny w Złotowie na lata 2022 –2025

Uchwała Nr XIX/74/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Gmin Krajny na rok 2022

Uchwała Nr XIX/75/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 14 grudnia 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Uchwała Nr 1/1/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 styczna 2022 r. w sprawie uchwały Nr XIX/75/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 14 grudnia 2021 r.

Uchwała Nr XIX/76/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmin członkowskich Związku Gmin Krajny

Uchwała Nr XIX/77/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Związku Gmin Krajny

Uchwała Nr XIX/78/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie uznania wniosku za niezasługujący na uwzględnienie

Uchwała Nr XIX/79/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie sprawie przystąpienia Związku Gmin Krajny z/s w Złotowie do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Komunalnych Związków Gmin z/s w Długoszynie

Uchwała Nr XIX/80/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Krajny

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Massel Michalina
(2021-02-11 09:19:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Massel Michalina
(2022-01-20 10:32:47)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki